01.07.2020

XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU

XXII Sesja Rady Miejskiej

Dnia 2 lipca 2020 roku o godz. 11:00 odbędzie się XXII Sesja Rady Miejskiej w Czaplinku w sali narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku, przy ul. Rynek 6 z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość (częściowy zdalny tryb obradowania), zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

Przewodniczący Rady Miejskiej będzie prowadził obrady sesji z sali narad Urzędu Miejskiego w Czaplinku, przy ul. Rynek 6.

Uprzejmie informuję, że przebieg sesji w dniu 2 lipca 2020 r. będzie można oglądać za pośrednictwem transmisji video na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czaplinku - www.czaplinek.pl

W tym celu proszę kliknąć link poniżej:

 
TRANSMISJA NA ŻYWO
 
Posiedzenie RM rozpocznie się o godz. 11:00 (transmisja z sali posiedzeń dostępna od godz. 10:55).

 

Poniżej podaję porządek obrad sesji.

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Miejskiej w Czaplinku.
 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek dla działek nr 353, 80/2, 71/13, 77/1 i 77/2 obr. 0002 Czaplinek, nr 36 i części działki nr 11/5 obr. 0003 Czaplinek, nr 272/1, 272/5, 272/7, 272/6 i 272/4 obr. 0003 Czaplinek (druk nr 209/20);
  2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek (druk nr 210/20);
  3. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Czaplinek (druk nr 211/20);
  4. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie Gminy Czaplinek oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk nr 212/20);
  5. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty na jednego mieszkańca (druk nr 213/20);
  6. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Czaplinek i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi(druk nr 214/20);
  7. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 215/20);
  8. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (druk nr 216/20);
  9. zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2020 r. (druk nr 217/20).
  10. rozpatrzenia skargi Pana Z. D. na działalność Burmistrza Czaplinka (druk nr 218/20).
 1. Komunikaty.
 2. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady      
Michał Olejniczak